Kwaliteitsbeleid

In onze praktijk wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten te bieden. Hiertoe wordt in de praktijk getracht invulling te geven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Onder verantwoorde zorg verstaan wij in ieder geval zorg waar de patient zich veilig en in vertrouwen voelt en uiteraard geen psychisch en lichamelijk nadeel zal ondervinden. Voorts verstaan wij daaronder zorg waar op een zo efficiënt mogelijke manier het einddoel wordt bereikt. Dit einddoel wordt samen met de patiënt geformuleerd en aan het eind van de behandeling geëvalueerd.

Aan de hand van de pijlers van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie van het KNGF worden doelstellingen geformuleerd die er toe kunnen bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd. Aan het eind van een werkjaar kan worden getoetst of deze doelstellingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Kwaliteitsbevorderende activiteiten

Scholing

Kwaliteitsverbetering staat of valt met de beheersing van de professie zelf. Door middel van na- en bijscholing zijn wij continu bezig onze basisbekwaamheden te optimaliseren.

Het werken met richtlijnen en protocollen

Waar mogelijk wordt volgens de richtlijnen zoals die zijn ontwikkeld door het KNGF gewerkt.

De uitvoering kwaliteitssystemen

Wij participeren in een IOF (Intercollegial Overleg Fysiotherapeuten) bestaande uit 15 fysiotherapeuten uit 1e en 2e lijn.

Alle fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

 

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling en de bejegening. Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan uw eigen therapeut of één van de andere therapeuten in de praktijk vertelt. U kunt ervan op aan dat we uw klacht vertrouwelijk zullen behandelen en serieus zullen nemen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken. In de praktijk ligt een folder, waarin wordt uitgelegd hoe u een officiële klacht kunt indienen.

Voor meer informatie: